Isteden for å seile som er min store interesse, må jeg studere juss, skrive prosesskriv og utarbeide anker.

Jeg må bruke alle mine ferier og helger på en klar sak. Den skulle aldri vært trenert slik i domstolen.

 

Det viser seg at fagkyndige har løyet for domstolen. 

Vi er mange og blir bare fler og fler som ønsker og trenger å dokumentere og kvalitetsikre våre rettsaker.

Vi trodde det var en selvfølge at alt som ble sagt i en norsk  rettsak ble nedskrevet av stenograf eller tatt opp på lyd. Men realiteten er desverre ikke slik i Norge.

Systemet er ikke åpent og etterprøvbart. Der er fullt mulig å stå i retten og lyve, uten at det blir dokumentert.

 

Det rammer oss hardt. Jeg jobber  80 % i min jobb som sykepleier, men  kunnet jobbet 100%. Istedet må jeg bruke all min fritid på rydde etter fagkyndige som holder på som coboyer i domstolen.

Byggmester R. H. har gitt uriktige forklaringer for retten. Denne sak dreier seg om det dokumenterte økonomiske tap etter R.H falske/uriktige forklaring for domstolen. Handling påførte denne side et økonomisk tap (egne sakskostnader) 24.02.2015. Denne side fikk utbetalt full kjøpesum som en a-konto utbetaling etter begjæring om gjenåpning. Etter at det innkom nye bevis.

R. H. har oppgitt falske/uriktige opplysninger for retten den 24.02.2015.

Kravposter fra denne side i sluttinnlegg datert 12. januar 2015 bilag 7 viste seg å være korrekt. Det vises til bilag 14 og 21. Full kjøpesum ble utbetalt av Protector Forsikring. Ny utbetaling den 3.11 2015. Alle punkter i sluttinnlegg datert 12. Januar 2015 er mangler. Store krav ble holdt skjult av R.H. AS,  krav ble villedet med utilstrekkelige utbedringsmetoder.

”Aktivitet er ei viktig tilknytningsform. Den som aktivt skaper risiko, får dermed personleg 

tilknytning til risikoen og den skadehendinga risikoen fører til. Han blir normalt møtt med 

eit krav om at han burde handla annarleis slik at risikoen ikkje oppsto. Eventuelt at han 

skulle undersøkt på førehand, til dømes” Rt. 1965 s. 763 6,utgåve 2007, Nils Nygård 

Høyesterett har her fastlått at profesjonsutøvere også har en ulovfestet 

omsorgsplikt utover det konkret avtalte, jf. Rt. 1988 s. 7:

 Det presiseres at de skadelidte la ned påstand om erstatning etter rettens skjønn.