I etterkant av rettsaken har det innkommet nye faktiske opplysninger hvor byggmester R.H har forklart seg uriktig/falskt på de fleste poster under sitt vitneansvar.

 

 

 

Agder lagmannsrett 26. mai opphevet tingrettsdommen to ganger. Lagmannsretten frafalt vårt rettsgebyr pågrunn av særlige forhold i saken. Lagmannsrett viste til at et skriv hvor justisdepartemanget i helt spesielle tilfeller hadde gitt lagmannsrett og tingrett anledning til å frafalle rettsgebyrer.
 

Sorenskriver Siri Vigmostad i Larvik tingrett brøt tvistelovens § 29-24 (2) videre behandling.

Larvik tingretten bryter gang på gang med vurderingen som den overordnede domstolen har lagt til grunn for sin avgjørelse som lovgiver (Stortinget) har bestemt.

 

§ 29-24 2)

” Retten skal av eget tiltak sørge for fortsatt behandling av saken. Ved den fortsatte behandlingen skal tingretten følge den rettsoppfatningen som lå til grunn for lagmannsrettens opphevelse”

 

 

Larvik tingrett sørger slik for at feil og saksbehandlingsfeil fra Larvik tingrett aldri rettes opp etter Stortingets lov § 29-24 (2).

 

Det finnes ingen steder å henvende seg når dommere bryter med lovgivers intensjon og vedtak. Det foreligger ingen kontroll av dommernes arbeid. 

Sitat Lagmannsrettens vurdering: “ det korrekte er å legge til grunn saksøktes påstand I tilsvaret, se Schei mfl side 700”

 

 

Lagmannsrettens vurdering s. 7, dom av 26.mai 2015 ble ikke fulgt opp av tingretten.

Det vises til domstolen.no :

“ Den underordnede domstolen må følge de vurderingene som den overordnede domstolen har lagt til grunn for sin avgjørelse”

 

 

Det hjelper ikke å ha nasjonale lover så lenge lover og regler fritt kan brytes av personer med makt. Maktmissbruk bør ikke få fritt spillerom. Det bør opprettes åpenhet, gjennomsiktighet, kvalitet og kontroller slik at de som opplever slike forhold får et sted de kan henvende seg.

 

De selvprosederende på P2  ECCO