Jeg viser til § 221 Straffeloven  Norges lov 1687-2014

§ 221 Uriktig forklaring

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til

a) retten

d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis.

Retten la til grunn at det lå en drenskum på tomten fordi R.H overtalte dommer om en drenskum under rettsbefaringen. Kommunen viser i etterkant at det er uriktig.  Last ned fil

Denne side fikk utbetalt full kjøpesum den 3.11.2015 som en a-konto utbetaling etter begjæring om gjenåpning. Protector utbetalte etter begjæringen om gjenåpning ble fremmet, etter at R.H ble tatt for falsk forklaring. Men egne sakskostnader skulle også vært utbetalt den 24.02.2015 etter tvisteloven. Den falske/uriktige forklaringen den 24.02.2015 førte til et formuetap i egne sakskostnader.

Begjæring om gjenåpning fra advokat Glen Ulrik Halvorsen (Oslo advokat firma)

Tom Mangelrød Larvik kommune

 

Bygmester Rolf Hageland nekter i etterkant av rettsaken å utbedre etter sine forpliktede priser som retten la tilgrunn i dommen den 24.02.2015

 

Rolf Hageland nekter å følge forpliktelsen

Anticimex hadde og konkludert at det var konstruksjonen som var feil. Det renner vann inn i byggningen som skaper muggsopp.

Under rettsbefaringen går Protectors fagkyndige Rolf Hageland rett bort til en kum på utsiden av boligen og forteller dommer at dette er en drenskum. Dommer kommer da frem til at denne kummen mest sannsynlig indikerer at drensledning er lagt ned og at dreneringen fungerer. Nå viser det seg at den største enkeltposten er villedet i retten den 24.02.2015

Etter rettskraftig dom innkommer nye bevis og det viser seg at faktum domsresultatet bygger på er uriktig.

NYE BEVIS INNKOMMER

Og det viser seg at dette ikke er noen drenskum som Hageland overbeviste dommer om. Det er ikke lagt ned drensledning og at drenering mangler. BER og Hageland har overbevist dommer om uriktig fakta,  Dette førte til at dommer la uriktig til grunn at det forelå en drenering. 

Både mail fra kommunen, nye takstrapporter og mail i 2017 viser at byggmester R.H har forklart seg uriktig/falskt. 

 

 

 

Email fra kommunen angående drenskum.

Les E24s reportasje ved å trykke her.