Gjelder Norges lover for alle?

Tingrett fulgte ikke høyere domstols opphevelse grunn og lovanvendelse som Lagmannsrett 26. mai 2015 viste til på side 7 i kjennelsen. Lagmannsretten sendte kjennelsen tilbake til tingretten og viste til korrekt rettsanvendelse, hvor det korrekte var å legge tilgrunn påstanden ved stevning og lagmannsretten viste til schei side 700.

Advokat John Christian Elden og advokat advokat Glenn Ulrik Halvorsen ved Oslo advokatkontor var enig med lagmannsrett av 26. mai 2015 og anket dommen etter flere saksbehandlingsfeil og uriktig rettsanvendelse. Kjennelsen ble verken rettet av tingrett eller lagmannsrett av 7. juli selv om det ble påpekt saksbehandlingsfeil.

§ 29-24. Videre behandling etter opphevelse

(1) Etter opphevelse sendes saken til den domstol som skal behandle saken videre.

 

(2) Retten skal av eget tiltak sørge for fortsatt behandling av saken. Ved den fortsatte behandling skal tingretten følge den rettsoppfatning som lå til grunn for lagmannsrettens opphevelse.

 

Lagmannsrett opphevet tingretts dom 3 ganger, tilslutt kom ny dommer i lagmannsrett og de nye kom frem til at vi ikke skulle ha dekket våre utgifter ved saken som vi ble påført. Mener domstolen at vi skulle påføre barna våre  lunge skader og unnlatt å gå til rettsak, jeg viser til legeattester og muggspesialist erklæringene. Mener retten vi skulle godtatt Protectors tilbud på 300 000 i stevning når Protector har utbetalte 3,6 millioner kroner etter begjæring om gjenåpning?

Hvilken logikk er dette?

 

Agder Lagmannsrett 26.mai 2015 opphevet tingrettsdommen og pekte på hva som var feil. Med begrunnelse at tingretten hadde lagt vekt på feil påstand fra Protector når det gjaldt saksomkostninger, lagmannsrett viste til at tingrett måtte legge vekt på påstandene før  rettsaken kom opp.Protectors påstand var på 200 000 for Farmen og 300 000 for Bull.

Sitat fra Lagmannsretten 26.mai 2015

"Det bemerkes dertil, at det ved avgjørelsen er nødvendig å redegjøre for korrekt utgangspunkt når det gjelder påstandsbeløpene. Det korrekte er å legge til grunn saksøktes påstand i tilsvaret, se Shcei mfl side 700".

Opphevelse grunnen og rettsanvendelsen som lagmannsrett viste til ble ikke fulgt av tingretten, tingretts fikk dommen i retur av lagmannsretten 3 ganger, men de benytter eget skjønn uten å vise til lov.

Påstanden til Protector ved tilsvar til stevning var på 200 000 for Farmen og 300 000 for Bull. 


Hva er sannsynlighetsovervekt i sivile saker? 

KVALITETSIKRING

For å kvalitetssikre rettsaker bør domstolen etterspørre sertifisering, domstolen bør be fagkyndige legge frem utdanningen og rett kompetanse

på det området fagkyndige skal uttale seg om. 

Skal tingretten vektlegge rett kompetanse til de fagkyndige? Hvordan skal bevis vurderes,Troverdighet?


 

Sertifisering

Avik behandling