"Reglene om falsk forklaring gjelder primært uriktig forklaring for retten. Etter hovedbestemmelsen i straffeloven 1902 § 166 er enhver muntlig eller skriftlig falsk forklaring for retten og notarius i utgangspunktet straffbar. Falsk forklaring for andre offentlige myndigheter kan straffes hvis gjerningspersonen har en lovbestemt plikt til å forklare seg."

Falsk forklaring for andre offentlige myndigheter kan straffes hvis gjerningspersonen har en lovbestemt plikt til å forklare seg, og om en forklaringen er bestemt til å avgi bevis under en rettsak.

§ 221. Uriktig forklaring Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som skriftlig eller muntlig gir uriktig opplysning til a) retten, b) notarius publicus, jf. lov 26. april 2002 nr. 12, c) offentlig myndighet under forklaringsplikt, d) offentlig myndighet når forklaringen er bestemt til å avgi bevis, 

Byggmester R. H i  retten.

I mange tilfeller vil den som avgir forklaring for retten, ha avlagt forsikring, jf. tvisteloven § 23-2 annet ledd og § 24-8 fjerde ledd, og straffeprosessloven § 131.


Det innkom nye faktiske opplysninger som viser at  
R.H har forklart seg uriktig/falskt for retten. Byggmester R.H har unnlatt å fortelle at all fasadekledning måtte taes ned.  At det var manglende lufting bak fasadekledningen. At terasser var konstruert feil inn mot vegger, slik av vann rant inn vegger og det oppto kondensering. 

R.H nekter i etterkant av dom å påta seg sine forpliktelser som han lovet under sitt vitneansvar. 


Lydopptak: Rolf H. Spill av

Rolf H. har  i retten og fortalt om metoder som ikke står til kommunens krav. Nå foreligger det  beviser på at hans forklaringer i retten var uriktige. R. H nekter å utbedre mangler etter sine forpliktede priser han har lovet under avgitt forsikring. Senest i går ble jeg oppringt av enda en familie som nå mener de er ført bak lyset.

Hvem har ansvaret å få stilt denne mannen til ansvar for hans falske forklaring i retten?

Sintef byggforsk, Teknisk Etterforskning AS, Bernt Hagen, Ulf Echoff alle har konkludert at drenering mangler.

E-mail fra kommunen

 

Det ble innhentet nye takstrapporter og alle konkluderer at drenering mangler. Sintef byggforsk har anført at boligen skal stå til en minimumsløsning i henhold til forskrift. 

Mail fra Larvik kommune

Det vises til takstrapport av Thor Johansen bevis nr. 12 på s. 10 punkt 10.

«Det viser seg at drenering ikke er montert samt påvist spillvannskum er kun en stake kum for avløp til boligmassen». 

Rapport av Ulf Eckhoff

"Opplysningene er falske i lovens forstand når de er subjektivt uriktige". https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-22-2008-2009-/id540219/sec3 Straffekommisjonen: "Fremholder at en hver uriktig forklaring også vil være falsk".

 

 

§ 163. Den som for retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring, straffes med fengsel inntil 5 år.

På samme måte straffes den som utenfor retten gir falsk forklaring under avgitt forsikring i tilfeller hvor bruk av forsikring er lovhjemlet.

 

 

Jeg blir stadig spurt om å ta vakter som sykepleier på mitt arbeidsted, men det har jeg ikke kapasitet til, jeg er sliten og må rydde opp i alle de kritikkverdige forholdene. Hadde vi bare fått lydopptak i rettsaken så hadde vi lettere kunnet vist til feil.

 

Norges beste alpinist avslører ukulturen i den norske domstol.

Klar beskrivelse av en særdeles tydelig Henrik Kristoffersen.  En av landets beste alpinister. Kristoffersen sammen flere av oss andre opplevde uredelighet og løgn i norske domstoler.