Transparency International

Egne fordeler, ikke økonomisk og økonomisk, brudd på korrupsjonslovgivningen. Rettslig benyttes korrupsjon som betegnelse på tilfeller hvor personer i tillitsposisjoner utnytter disse som byttemiddel for å oppnå personlige fordeler.

I den norske straffeloven er korrupsjon definert slik (§ 276 a):

  • Å kreve, motta eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag,

Eller:

  • Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag.

Hvilke handlinger, vederlag eller tjenester kan utgjøre «en utilbørlig fordel» og dermed medføre brudd på korrupsjonslovgivningen? En «fordel» er i henhold til forarbeidene til endringen av straffeloven i 2003 «alt som den passive parten mener han/hun har interesse av eller kan dra fordel av». Denne vide definisjonen omfatter:

Økonomiske fordeler, for eksempel betalinger i kontanter eller på konto, biler, gratisreiser, oppvartning eller aksjer i et selskap.

Ikke-økonomiske fordeler uten direkte materiell verdi, f.eks. at den passive parten får heder og ære, løfter om en framtidig ferietur eller en kontrakt, medlemskap i en eksklusiv forening, seksuelle tjenester eller privatskoleplass til barna.

 

– For Danmarks vedkommende ble det allerede på 1800-tallet tatt noen viktige skritt i den retningen. Utviklingen innen forvaltningen og rettssystemet i de siste århundrene er antagelig en viktig del av forklaringen på at Danmark i dag er et av verdens minst korrupte land, sier Jensen.

Krever et vern mot korrupsjon

 

– Det er viktig at staten ikke bare er til for den politiske eliten – men for alle i samfunnet. Derfor må staten skape tillit ved å dele ut offentlige goder. 

 

Der korrupsjon skjer rutinemessig og ikke unntaksmessig i et helt land må vi derfor fokusere på samfunnets kontroll-, overvåkings- og straffeinstitusjoner. Målet blir å styrke evnene til samfunnets statlige og ikke-statlige institusjoner til å kontrollere de enkelthandlinger som mennesker gjennomfører, for å forhindre korrupte handllinger. Det er å styrke et lands styresett.

 

Innbyggerne kontrolleres ved fartsbøter, og stikkkontroller når de skal i land fra ferjer. På samme måte må de som innesitter mye makt kontrolleres og overvåkes. Makt kan fort missbrukes. Det ligger mye forskning på dette hvor folk i betrodde stillinger lett kan la seg korumpere. Det bør derfor opprettes kontroll, vern og gjennomsiktelig system.